Mistrzostw Polski w Biathlonowym Nordic Walking

Bardzo serdecznie zapraszamy na BIATHLONOWY NORDIC WALKING II-gie Otwarte Mistrzostwa Polski w Kościelisku 13 lipca 2014 Stadion Biathlonowy. Kościelisko pensjonaty zaprasza.

 REGULAMIN

1.ORGANIZATOR – „ Kościelisko dla Biegaczy” Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki
w Gminie Kościelisko oraz  Biathlonowy Klub Sportowy ,,Wojsko Polskie- Kościelisko”
 Partnerzy: Urząd Gminy w Kościelisku, TOPR, OSP Kościelisko
  Patronat Honorowy:   Polski Zawiązek Biathlonu
2.CEL ZAWODÓW-
•Upowszechnianie  aktywnego wypoczynku w pięknie położonej Gminie Kościelisko
•Propagowanie Biathlonu i Nordic Walking  jako prozdrowotnej aktywności fizycznej
i sportu dla wszystkich, w różnych przedziałach wiekowych
•kultywowanie  tradycji  biathlonowych
•Promocja  Gminy Kościelisko
•Integracja miłośników sportu ,rekreacji  i  aktywności  ruchowej
3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW-
  13.07.2013 ( niedziela) – Ośrodek Biathlonowy Kościelisko- Kiry
  godz. 9.00-11.30- przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie numerów  w biurze zawodów „Biathlonowy Klub Sportowy Wojsko Polskie-Kościelisko”
godz.10.45-11.45 każdy uczestnik w tym czasie może wziąć udział w przeszkoleniu strzeleckim  i wykonać 5 próbnych strzałów
godz. 12.00-  start: zaczynając od najmłodszej grupy wiekowej , indywidualnie co 30 sekund
godz. 15.00 – dekoracja zawodników
4.ZASADY UCZESTNICTWA
•Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
•Uczestnikiem imprezy BIATHLONOWY  NORDIC WALKING  może zostać każdy – impreza ma charakter otwarty.
•Warunkiem udziału w imprezie jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w wyścigu lub własnoręcznie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w imprezie na własną odpowiedzialność.
•Poprzez zgłoszenie się do zawodów uczestnik potwierdza i gwarantuje całkowicie iż posiada ubezpieczenie wypadkowe oraz z medycznego punktu widzenia jest zdolny do wzięcia udziału w zawodach
•Osoby poniżej 18 roku życia muszą mieć zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na start w imprezie .
•Wszyscy zawodnicy startujący w Biathlonowym Nordic Walking muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów,
•Każdy uczestnik wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie go w celu promocji imprezy oraz upublicznienie jego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania imprezy przez organizatorów oraz media w celu promocji imprezy i jej celów.
•Zgłoszenia można dokonać przez internet, telefonicznie pod nr Tel 782572747  do 12.07 do godz 19.00 lub w dniu zawodów do godz. 11. 30
• Obowiązuje Limit zgłoszeń
•Opłata startowa wynosi:       najmłodsza  grupa wiekowa 10zł  pozostali 30zł
5.DYSTANSE
Start będzie miał charakter indywidualny co 30 sekund
KOBIETY I MĘŻCZYŹNI:
GRUPA WIEKOWA roczniki
 DŁUGOŚĆ TRASY
POZYCJA STRZELECKA
KARY ZA STRZAŁY NIE TRAFIONE
2007- 1997
3km ( 3x1km)
2x leżąc z podpórką
100m runda karna
1998-1984
4,5km ( 3×1,5km)
2x leżąc z podpórką
100m runda karna
1983-1964
4,5km ( 3×1,5km)
2x leżąc z podpórką
100m runda karna
1963 i strarsi
4,5km ( 3×1,5km)
2x leżąc z podpórką
100m runda karna
UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje dokument tożsamości  przedstawiony w biurze zawodów w chwili odbioru numeru startowego
6.TRASA NORDIC WALKING – Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Przepisami Sportowej Rywalizacji w Zawodach Nordic Walking .
•Na trasie będą sędziowie oceniający technikę marszu.
•Zawodnicy   przemieszczają  się ruchem naprzemiennym krokami do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, wbijaniem kijów pod kątem 45’ w podłoże w taki sposób, że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem.
•Sędziowie w strefie Nordic Walking działają niezależnie od siebie, a ich decyzja powinna opierać się na własnej obserwacji.
•Sędzia upomina zawodnika żółtą kartką  jeśli ten załamał regulamin lub przepisy zawodów. Żółta kartka to 15 sekund kary doliczane do wyniku końcowego.
•Protesty dotyczące wyniku uzyskanego na danych zawodach należy zgłaszać w ciągu
30 minut od momentu ukończenia zawodów przez ostatniego zawodnika na danym dystansie. Protesty rozstrzyga sędzia główny, a jego decyzja jest ostateczna
•Wszystkich zawodników obowiązują zasady fair play.
   7. STRZELANIE:
•Z karabinku małokalibrowego znajdującego się na stanowisku strzeleckim, do krążków o średnicy 11cm z postawy leżącej z podpórką pod nadzorem sędziego
•Ładowanie magazynków i broni wykonują sędziowie na stanowisku strzeleckim
•Broń i amunicje dla wszystkich grup wiekowych zabezpiecza Organizator Zawodów
•Za każdy nietrafiony strzał runda karna 100m
   8.NAGRODY:
•Trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują nagrody rzeczowe
•Każdy z uczestników zawodów po ukończonej konkurencji otrzymuje pamiątkowy medal oraz bon  na gorący posiłek
• Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych kryteriów nagradzania zawodników  trofeami oraz nagrodami rzeczowymi
    9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
•Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
•Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji  regulaminu zawodów.
• Wszelkie kwestie sporne związane z rywalizacją sportową rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów.
• Ze względu na lokalizację zawodów należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu Zawodów
•W zależności od możliwości przygotowania tras. Organizator może wydłużyć lub skrócić  dystans marszu w granicach 50-100m